Известие за поверителност на Novo Nordisk за приложения Integrator

Дата на влизане в сила 1 декември 2021 г.

A.          ВЪВЕДЕНИЕ

Това Известие за поверителност се отнася за Вас, ако използвате свързана инсулинова писалка, предоставена от Novo Nordisk (наричана по-долу „Интелигентна инсулинова писалка“). Известието за поверителност се прилага, когато използвате интелигентна инсулинова писалка заедно със софтуерното приложение на трета страна, което е съвместимо с интелигентна инсулиновата писалка (такава трета страна в настоящото е наречена „Integrator“, а такова приложение е наречено „приложение Integrator“). Известието за поверителност не се прилага за ситуации, в които сме Ви уведомили, че се прилага алтернативна декларация за поверителност, както и не се прилага за уебсайтове на Novo Nordisk, включително уебсайтове, управлявани от други свързани дружества на Novo Nordisk. Трябва да прегледате декларацията за поверителност, публикувана на уебсайтовете на Novo Nordisk, когато ги посещавате. За информация относно начина, по който Вашите данни се използват от Integrator, моля, вижте известието за поверителност, предоставено от съответния Integrator.

Настоящото Известие за поверителност представя какво правим с Вашите лични данни. Когато става дума за „Novo Nordisk“, „ние“, „наш“ и „нас“, имаме предвид Novo Nordisk А/С. Насърчаваме Ви да се свържете с Novo Nordisk или с длъжностното лице за защита на данните на Novo Nordisk на имейл privacy@novonordisk.com, ако имате въпроси относно това Известие за поверителност. За да се възползвате от Вашите права за поверителност на данните като потребител на интелигентна инсулинова писалка, моля, свържете се с Integrator чрез информацията за контакт, посочена в известието за поверителност, предоставено от този Integrator.

Нашата информация за контакт е:

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

2880 Bagsværd

Дания

CVR номер 24256790

+45 4444 8888

privacy@novonordisk.com

По-долу ще намерите описание на личните данни, които Novo Nordisk може да събира и обработва за Вас във връзка с използването от Ваша страна на нашата интелигентна инсулинова писалка, както и целта и на каква основа обработваме данните. Вашите лични данни са информация, от която може да се установи Вашата самоличност.

B.          ИЗПОЛЗВАНЕТО ОТ НАС НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Използване от нас на Вашите лични данни за сдвояване на интелигентна инсулинова писалка с приложение Integrator (необходима информация)

Някои от нашите интелигентни инсулинови писалки изискват от Integrator да сподели техническа информация на интелигентната инсулинова писалка с Novo Nordisk, за да потвърди устройството, когато го сдвоявате с приложението Integrator.

Ще поискаме Вашето изрично съгласие в приложението Integrator, за да завършим сдвояването, ако това се изисква за интелигентната инсулинова писалка, която използвате. Ако не дадете съгласие, няма да можете да сдвоите съответната интелигентна инсулинова писалка.

Използване от нас на Вашите лични данни за анализ на данни (незадължителна информация)

Преди да предоставите данни като част от използването на интелигентна инсулинова писалка заедно с приложение Integrator, ще поискаме Вашето изрично съгласие за анализ на данни, както е описано по-долу, в приложението Integrator. Това съгласие е отделно от необходимото за сдвояване, както е описано по-горе. Ако не предоставите това незадължително съгласие, това няма да повлияе на използването на приложението Integrator и можете да промените предпочитанията си по всяко време.

Ако се съгласите да ни предоставите информацията, ние ще я използваме, за да ни помогне да разберем кои функции са най-полезни и да оценим, документираме или подобрим използването и ефектите на нашите продукти и услуги.

Като част от Вашето използване на интелигентна инсулинова писалка заедно с приложението Integrator и само въз основа на Вашето изрично съгласие, Integrator може да събира и споделя всички от изброените по-долу данни с Novo Nordisk за наша употреба, както е описано по-горе, до степента, до която данните са регистрирани в приложението Integrator. Ние не получаваме Вашето име или информация за контакт. Единствената информация, която Ви свързва с данните, е ИД на пациента. ИД на пациента е потребителски номер, генериран от Integrator, и само Integrator ще може да свърже ИД на пациента с Вас по име. С други думи, данните, които Novo Nordisk получава за Вас, са псевдонимизирани.

(a)      Идентификатор на пациент

(б)      Възраст

(в)      Държава/регион на пребиваване

(г)      Пол

(д)      Ръст и тегло

(е)      Кога и как е получено Вашето съгласие

(ж)     Тип интелигентна инсулинова писалка, статус, сериен номер, фърмуер, настройки, ИД на системата и съобщения за грешка

(з)      Марка смартфон и операционна система

(и)      Тип инсулин или други типове използвани лекарства за диабет

(й)      Данни от регистрационния файл на дозата (размер на дозата, дата и час на прием на дозата, информация от бележки, класификация като прайминг или терапия)

(к)      CGM/BGM/ръчно въведени данни от дневника на български език (информация за глюкоза в кръвта)

(л)      Други данни за здравето, които предоставяте (например нива на кетони, количество въглехидрати, часове за хранене, брой стъпки, проследяване на друга активност или кръвно налягане)

(м)     Тип диабет

(н)      Години на живот с диабет

(o)      Статус на законен настойник, ако е приложимо

(п)      Отговори на анкета, ако е приложимо

Лични данни, използвани за докладване във връзка с безопасността

Ако сте избрали да ни предоставите информация, както е описано по-горе, може да използваме тази информация за докладване във връзка с безопасността, ако считаме, че сме задължени да го направим, за да спазим закон, наредба, съдебна заповед, правно или правителствено искане. Моля, вижте Известието за обработване на лични данни, свързано с информацията за безопасност (https://www.novonordisk.com/data-privacy-and-user-rights/privacy-notice-report-side-effect.html) за повече информация.

C.           ЗАЩИТАТА И СПОДЕЛЯНЕТО НА ВАШИТЕ ДАННИ

Ще получим Вашите лични данни от Integrator в псевдонимизирана форма и не можем да ги свържем с Вашето име. Данните ще бъдат третирани като поверителна информация от лицата, на които е разрешен достъп до тях. Ние ще използваме данните само за целите, посочени в настоящото Известие за поверителност. Ние можем да разкрием Вашите данни, когато такова разкриване е необходимо за спазване на правно задължение, на което подлежим.

Доставчици на услуги трети страни, ангажирани от Novo Nordisk (обработващи данни), като доставчици на ИТ услуги и консултанти, могат да имат достъп до Вашите псевдонимизирани лични данни от наше име и само за използване, както е описано в настоящото Известие за поверителност.

D.          СЪХРАНЕНИЕ И ИЗТРИВАНЕ

Ние съхраняваме Вашите лични данни толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целта на обработването. Когато обработваме Вашите лични данни с Ваше съгласие, ние ще съхраняваме и обработваме данните, докато не ни помолите да спрем и за кратък период от време след това (и единствено за изпълнение на Вашите искания), ако няма друго правно основание за по-нататъшна обработка, като изискване съгласно приложимото законодателство да съхраняваме Вашите лични данни за по-дълъг период от време. Ако изтриването на Вашите данни би възпрепятствало или нарушило в значителна степен провеждащото се изследване, може да запазим необходимата част от Вашите данни за използване само според изискванията за това изследване. Вашите лични данни след това ще бъдат изтрити или анонимизирани.

E.           ВАШИТЕ ПРАВА

Като субект на данни имате множество права, които са описани по-долу. Тъй като Novo Nordisk не разполага с Вашето име или информация за контакт, не можем да Ви свържем с данните, които имаме, ако се свържете директно с нас. Вместо това Ви молим да се свържете с Integrator, който предоставя приложението Integrator. Интеграторът ще ни препрати искането заедно с Вашия ИД на пациент и след това ще можем да Ви помогнем без да научаваме самоличността Ви. Моля, използвайте информацията за контакт, посочена в известието за поверителност, предоставено от този Integrator. Можете също така да ни уведомите кое приложение Integrator използвате и ние ще Ви предоставим съответната информация за контакт на този Integrator.

Вашите права са:

Правото на информация. Можете да получите допълнителна информация за личните данни, които съхраняваме и обработваме за Вас, като се свържете с Integrator и поискате достъп до информацията, която Novo Nordisk притежава за Вас.

Правото на копие. Можете да получите копие от Вашите лични данни в структуриран, често използван и машинно четим формат, като се свържете с Integrator с това съобщение.

Правото на възражение. Можете да възразите срещу обработването на Вашите лични данни по всяко време, като се свържете с Integrator с това съобщение.

Правото за ограничаване на обработването на данни. Имате право да поискате ограничаване на използването от наша страна на Вашите лични данни за срока на всеки преглед на изследването, който сте поискали.

Правото на коригиране. Можете да поискате по всяко време коригиране на Вашите лични данни, като се свържете с Integrator и поискате Вашата информация да бъде коригирана.

Право на оттегляне на съгласието. Можете да оттеглите по всяко време съгласието си за обработването на Вашите лични данни, като се свържете с Integrator и посочите, че оттегляте съгласието си за обработването от страна на Novo Nordisk, както е описано по-горе. Ако сте дали две съгласия, можете да изберете да оттеглите само едно от тях.

Правото на изтриване. Имате право да поискате изтриването на Вашите данни, като се свържете с интегратора и посочите, че желаете данните Ви да бъдат изтрити от Novo Nordisk. Има изключения във връзка с правото на изтриване, например когато имаме правно задължение да запазим данните.

Правото на подаване на жалба. Ако имате оплаквания относно обработването на Вашите лични данни от страна на Novo Nordisk, можете да се свържете с датската агенция за защита на данните или да подадете жалба до надзорния орган, където сте установени. Имената и информацията за контакт на всички надзорни органи в ЕС са изброени тук (https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members).

F.           ПРОМЕНИ

Тъй като технологиите, защитата на данните и законодателството за устройството непрекъснато се променят, може да се наложи да променяме периодично това Известие за поверителност. Ще Ви информираме за промените чрез нашите Integrators и/или Приложения Integrator с подходящ срок на предизвестие и, ако е необходимо, ще получим нови съгласия.

G.          ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ НА ДЕЦА

Ние не събираме съзнателно лични данни от деца без съгласието на техния съответен родител или законен настойник. Ако научим, че ни е предоставило своите лични данни дете, което не е достатъчно голямо, за да даде съгласие съгласно условията на съответното приложение Integrator, без съгласието на неговия родител или законен настойник, ние ще изтрием тази информация. Моля, свържете се с Integrator, ако считате, че дете, което не е навършило възрастта, посочена в съответното приложение Integrator, е предоставило неговите/нейните лични данни без съгласието на своя родител или законен настойник.

H.          СПЕЦИФИЧНА ЗА ЯПОНИЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ако имате оплаквания относно обработването на Вашите лични данни от страна на Novo Nordisk, можете да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни (https://www.ppc.go.jp/index.html) в допълнение към или като алтернатива на датската агенция за защита на данните (https://www.datatilsynet.dk/english).

Моля, вижте Известието за обработване на лични данни във връзка с информация за безопасност (https://www.novonordisk.co.jp/privacy-policy.html) за повече информация относно начина, по който обработваме информация във връзка с безопасността.