Kdo je společnost Novo Nordisk?

Společnost Novo Nordisk vyrábí pero NovoPen® a inzulín, který je součástí.

 

Proč společnost Novo Nordisk žádá o Vaše zdravotní údaje?

Pro lepší pochopení, možnost dokumentování, analýzy a zlepšení používání a účinků svých produktů a služeb.

 

Jak poskytnu a odvolám souhlas?

Vyjádřením souhlasu souhlasíte s tím, aby společnost Novo Nordisk A/S shromažďovala vaše údaje v souladu s oznámením o ochraně soukromí společnosti Novo Nordisk. Pokud nebudete souhlasit, nebude to mít vliv na vaše používání aplikace a své preference budete moci kdykoli změnit. Chcete-li svůj souhlas odvolat, vyberte v Nastavení inzulinového pera možnost About (Informace) a Novo Nordisk Data Privacy (Ochrana osobních údajů společnosti Novo Nordisk). 

Souhlasíte se sdílením svých zdravotních údajů? 

Oznámení o ochraně soukromí společnosti Novo Nordisk pro aplikace partnera

Datum účinnosti 1. prosince 2020

A.    ÚVOD

Toto oznámení o ochraně soukromí se na vás vztahuje, pokud používáte připojené inzulinové pero poskytnuté společností Novo Nordisk (dále jen „chytré inzulinové pero“). Oznámení o ochraně soukromí platí, pokud používáte chytré inzulinové pero spolu se softwarovou aplikací třetí strany, která je kompatibilní s chytrým inzulinovým perem (tato třetí strana níže označována jako „partner“ a taková aplikace níže označována jako „aplikace partnera“). Oznámení o ochraně soukromí se nevztahuje na situace, kdy jsme vás informovali, že platí alternativní prohlášení o ochraně soukromí, ani se nevztahuje na webové stránky společnosti Novo Nordisk, včetně webových stránek provozovaných jinými přidruženými subjekty společnosti Novo Nordisk. Pokud je navštívíte, měli byste si prostudovat prohlášení o ochraně soukromí na webových stránkách společnosti Novo Nordisk. Informace o tom, jak partner používá vaše údaje, naleznete v oznámení o ochraně soukromí poskytnutém příslušným partnerem.

Toto oznámení o ochraně soukromí vás informuje o tom, co s vašimi osobními údaji děláme. Když používáme výrazy „Novo Nordisk“, „my“, „naše“ a „nás“, myslíme tím společnost Novo Nordisk A/S. V případě otázek týkajících se tohoto oznámení o ochraně soukromí kontaktujte společnost Novo Nordisk nebo pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Novo Nordisk na adrese privacy@novonordisk.com. Chcete-li jako uživatel chytrého inzulinového pera využít svých práv v oblasti ochrany osobních údajů, obraťte se prosím na partnera prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v oznámení o ochraně soukromí poskytnutého daným partnerem.

Naše kontaktní informace jsou:

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

2880 Bagsværd

Dánsko

Číslo CVR 24256790

+45 4444 8888

privacy@novonordisk.com

Níže naleznete popis osobních údajů, které může společnost Novo Nordisk shromažďovat a zpracovávat v souvislosti s vaším používáním našeho chytrého inzulinového pera, jakož i účel a to, na jakém základě tyto údaje zpracováváme. Vaše osobní údaje jsou informace, které vás mohou konkrétně identifikovat.

B.     NAŠE POUŽÍVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje shromážděné v rámci vašeho používání chytrého inzulinového pera společně s aplikací partnera (volitelné informace)

Než poskytnete údaje v rámci používání chytrého inzulinového pera společně s aplikací partnera, požádáme vás o výslovný souhlas, který poskytnete v aplikaci partnera odděleně od tohoto oznámení o ochraně soukromí. Pokud nebudete souhlasit, nebude to mít vliv na používání aplikace partnera a své preference budete moci kdykoli změnit.

Pokud budete souhlasit s tím, že nám poskytnete tyto informace, použijeme tyto informace k pochopení toho, které funkce jsou nejužitečnější, a za účelem posouzení dokumentu nebo vylepšení používání a účinků našich produktů a služeb.

V rámci používání chytrého inzulinového pera spolu s aplikací partnera a pouze na základě vašeho výslovného souhlasu může partner shromažďovat a sdílet níže uvedené informace se společností Novo Nordisk pro naše použití, jak je popsáno výše, v rozsahu, v jakém jsou údaje registrovány v aplikaci partnera. Neobdržíme vaše jméno ani kontaktní údaje. Jediné informace, které vás spojují s údaji, je ID pacienta. ID pacienta je uživatelské číslo vytvořené partnerem a pouze partner bude schopen propojit ID pacienta s vaším jménem. Jinak řečeno, údaje, které společnost Novo Nordisk o vás obdrží, budou pseudonymizované.

(a)        Ident. č. (ID) pacienta

(b)        Věk

(c)        Země/oblast trvalého pobytu

(d)       Pohlaví

(e)        Výška a hmotnost

(f)        Kdy a jak byl váš souhlas získán

(g)        Typ chytrého inzulinového pera, stav, sériové číslo, firmware, nastavení, ID systému a chybové zprávy

(h)       Značka chytrého telefonu a operační systém

(i)         Typ inzulinu nebo jiné typy použitých léků na cukrovku

(j)         Údaje protokolu dávky (velikost dávky, datum a časové razítko dávky, informace z poznámek, klasifikace jako příprava nebo léčba)

(k)        CGM/BGM/ručně zadané údaje o protokolu BG (informace o krevní glukóze)

(l)         Další zdravotní údaje, které poskytnete (například hladiny ketonů, množství sacharidů, načasování jídla, počet kroků, další sledování aktivity nebo krevní tlak)

(m)       Typ cukrovky

(n)        Roky života s cukrovkou

(o)        Status zákonného zástupce, pokud je to relevantní

Osobní údaje používané pro zprávu o bezpečnosti

Pokud jste se rozhodli poskytnout nám informace, jak je popsáno výše, můžeme použít tyto informace pro zprávy o bezpečnosti, pokud věříme, že tak musíme učinit za účelem dodržení zákona, nařízení, soudního příkazu a zákonného nebo státního požadavku. Další informace naleznete v oznámení o zpracování osobních údajů v souvislosti s bezpečnostními informacemi: https://www.novonordisk.com/data-privacy-and-user-rights/privacy-notice-report-side-effect.html

C.    OCHRANA A SDÍLENÍ VAŠICH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje obdržíme od partnera v pseudonymizované formě, takže je nemůžeme propojit s vaším jménem. Těmi, kdo k nim mají povolen přístup, budou údaje považovány za důvěrné informace. Údaje použijeme pouze pro účely uvedené v tomto oznámení o ochraně soukromí. Vaše údaje můžeme zpřístupnit, pokud je takové zpřístupnění nezbytné pro dodržení zákonné povinnosti, která se na nás vztahuje.

Poskytovatelé služeb třetích stran, kteří jsou zapojení společností Novo Nordisk (zpracovatelé), jako jsou poskytovatelé služeb IT a konzultanti, mohou přistupovat k vašim pseudonymizovaným osobním údajům naším jménem a pouze k použití popsanému v tomto oznámení o ochraně soukromí.

D.    UCHOVÁVÁNÍ A ODSTRANĚNÍ

Vaše osobní údaje uchováváme tak dlouho, jak je nezbytné pro splnění účelu zpracování. Pokud zpracováváme vaše osobní údaje s vaším souhlasem, budeme tyto údaje uchovávat a zpracovávat, dokud nás nepožádáte o ukončení a po krátkou dobu poté (a výlučně proto, abychom mohli vyhovět vašim požadavkům), pokud neexistuje žádný jiný právní základ pro další zpracování, například požadavek podle platných právních předpisů, abychom vaše osobní údaje uchovávali po delší dobu. Pokud by vymazání vašich údajů znemožnilo probíhající výzkum nebo by jej významně narušilo, můžeme si ponechat nezbytnou část vašich údajů pro použití výhradně tak, jak je to požadováno pro tento výzkum. Poté budou vaše osobní údaje odstraněny nebo anonymizovány.

E.     VAŠE PRÁVA

Jako subjekt údajů máte řadu práv, která jsou popsána níže. Vzhledem k tomu, že společnost Novo Nordisk nemá k dispozici vaše jméno ani kontaktní informace, nemůžeme vás spojit s údaji, které máme, pokud se na nás obrátíte přímo. Místo toho vás žádáme, abyste kontaktovali partnera, který poskytuje aplikaci partnera. Partner nám požadavek předá společně s vaším ID pacienta a my vám pak budeme moci pomoci, aniž bychom se dozvěděli vaši totožnost. Použijte prosím kontaktní údaje uvedené v oznámení o ochraně soukromí poskytnutém daným partnerem. Můžete nám také dát vědět, kterou aplikaci partnera používáte, a my vám poskytneme příslušné kontaktní informace tohoto partnera.

Vaše právy jsou:

Právo na informace. Další informace o osobních údajích, které o vás uchováváme a zpracováváme, získáte tak, že se obrátíte na partnera se žádostí o přístup k informacím, které o vás společnost Novo Nordisk má.

Právo na kopii. Kopii svých osobních údajů můžete získat ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu kontaktováním partnera s touto zprávou.

Právo vznést námitky. Proti zpracování svých osobních údajů můžete kdykoli vznést námitky tak, že se obrátíte na partnera s touto zprávou.

Právo na omezení zpracování údajů. Máte právo požadovat omezení používání vašich osobních údajů po dobu trvání jakéhokoli přezkumu vyšetřování, který jste požadovali.

Právo na opravu. Můžete kdykoli požádat partnera o opravu vašich osobních údajů tak, že se obrátíte na partnera se žádostí o opravu vašich údajů.

Právo na odvolání souhlasu. Svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů můžete kdykoli odvolat tak, že se obrátíte na partnera se sdělením, že odvoláváte svůj souhlas se zpracováním údajů společností Novo Nordisk, jak je popsáno výše.

Právo na výmaz. Máte právo požádat o vymazání svých údajů tak, že kontaktujete partnera a uvedete, že si přejete, aby společnost Novo Nordisk vaše údaje vymazala. Existují výjimky z práva na výmaz, například pokud máme zákonnou povinnost údaje uchovávat.

Právo na stížnost. Máte-li jakékoli stížnosti týkající se zpracování vašich osobních údajů společností Novo Nordisk, můžete kontaktovat dánský úřad pro ochranu údajů nebo podat stížnost dozorovému úřadu v místě, kde sídlíte. Jména a kontaktní údaje všech dozorových úřadů v EU jsou uvedeny zde: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members

F.     ZMĚNY

Vzhledem k tomu, že technologie a legislativa v oblasti ochrany osobních údajů se neustále mění, musíme toto oznámení o ochraně soukromí občas měnit. O změnách vás budeme informovat prostřednictvím našich partnerů a/nebo aplikací partnerů s přiměřenou výpovědní lhůtou a v případě potřeby získáme nové souhlasy.

G.    OSOBNÍ ÚDAJE DĚTÍ

Vědomě neshromažďujeme osobní údaje od dětí bez souhlasu jejich příslušného rodiče nebo zákonného zástupce. Pokud zjistíme, že dítě, které není dostatečně staré k tomu, aby mohlo udělit svůj souhlas v souladu s podmínkami příslušné aplikace partnera, nám poskytlo své osobní údaje bez souhlasu rodičů nebo zákonného zástupce, tyto informace odstraníme. Pokud si myslíte, že dítě, které nesplňuje věkový limit uvedený v příslušné aplikaci partnera, poskytlo své osobní údaje bez souhlasu svých rodičů nebo zákonnéh