Novo Nordiski integraatorite rakenduste privaatsusteatis

Jõustumise kuupäev: 1. detsember 2021

A.      SISSEJUHATUS

See privaatsusteatis kehtib teie kohta, kui kasutate ühendatud insuliini pen-süstlit, mille on tarninud Novo Nordisk (edaspidi „Smart Insulin Pen“). Privaatsusteatis kehtib, kui kasutate Smart Insulin Peni koos mis tahes muu osapoole tarkvararakendusega, mis ühildub Smart Insulin Peniga (teine osapool, keda nimetatakse „integraatoriks”, ja sellist rakendust, mida nimetatakse allpool „integraatori rakenduseks”). Privaatsusteatis ei kehti olukordades, kus oleme teid teavitanud alternatiivsest privaatsusavaldusest, samuti ei kehti see Novo Nordiski veebisaitidel, sh teiste Novo Nordiski sidusettevõtete veebisaitidel. Peaksite tutvuma Novo Nordiski veebisaitidel avaldatud privaatsusavaldusega, kui neid külastate. Teabe saamiseks selle kohta, kuidas integraator teie andmeid kasutab, lugege vastava integraatori privaatsusteatist.

See privaatsusteatis ütleb teile, mida meie teie isikuandmetega teeme. Viites sõnadele „Novo Nordisk“ ja „meie“ peame silmas ettevõtet Novo Nordisk A/S. Kui teil on selle privaatsusteate kohta küsimusi, võtke ühendust Novo Nordiski või Novo Nordiski andmekaitseametnikuga aadressil privacy@novonordisk.com. Et kasutada oma andmekaitseõigusi Smart Insulin Peni kasutajana, võtke palun ühendust integraatoriga, kasutades selle integraatori privaatsusteates esitatud kontaktandmeid.

Meie kontaktandmed on:

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

2880 Bagsværd

Taani

CVR number 24256790

+45 4444 8888

privacy@novonordisk.com

Allpool leiate kirjelduse isikuandmetest, mida Novo Nordisk võib teie kohta seoses meie Smart Insulin Peni kasutamisega koguda ja töödelda, ning ka eesmärgist ja andmete töötlemise alusest. Teie isikuandmed on teave, mille järgi saab teid konkreetselt tuvastada.

B. TEIE ISIKUANDMETE  MEIEPOOLNE KASUTAMINE

Teie isikuandmete kasutamine Smart Insulin Peni ja integraatori rakenduse (vajalik teave) sidumiseks

Mõned meie Smart Insulin Penid nõuavad, et integraator jagaks Smart Insulin Peni ja Novo Nordiski vahel tehnilist teavet, et kontrollida seadet selle sidumisel integraatori rakendusega.

Küsime teilt selgesõnalist nõusolekut integraatori rakenduses, et sidumine lõpule viia, kui see on vajalik teie kasutatava Smart Insulin Peni puhul. Kui te nõusolekut ei anna, ei saa te Smart Insulin Peni siduda.

Teie isikuandmete kasutamine andmete analüüsimise eesmärgil (valikuline teave)

Enne kui esitate andmeid osana Smart Insulin Peni kasutamisest integraatori rakendusega, küsime teilt selgesõnalist nõusolekut allpool kirjeldatud andmeanalüüsi jaoks integraatori rakenduses. See nõusolek erineb ülalkirjeldatud sidumiseks nõutavast nõusolekust. Kui te seda valikulist nõusolekut ei anna, ei mõjuta see integraatori rakenduse kasutamist ja saate igal ajal oma eelistusi muuta.

Kui nõustute meile teavet esitama, kasutame seda teavet selleks, et mõista, millised funktsioonid on kõige kasulikumad ning et hinnata, dokumenteerida või täiustada meie toodete ja teenuste kasutamist ja mõju.

Kui kasutate Smart Insulin Peni koos integraatori rakendusega ja ainult teie selgesõnalise nõusoleku alusel, võib integraator koguda ja Novo Nordiskiga jagada mis tahes allpool esitatud teavet meiepoolseks kasutamiseks, nagu eespool kirjeldatud, kui andmed on registreeritud integraatori rakenduses. Me ei saa teie nime ega kontaktandmeid. Ainus teid andmetega siduv teave on patsiendi ID. Patsiendi ID on integraatori genereeritud kasutajanumber ja ainult integraator saab teie nime ja patsiendi ID-d ühendada. Teisisõnu on andmed, mida Novo Nordisk teie kohta saab, pseudonümiseeritud.

a)       Patsiendi ID

b)       Vanus

c) Elukoha  riik/regioon

d)       Sugu

e)        Pikkus ja kaal

f)        Millal ja kuidas teie nõusolek saadi

g)       Smart Insulin Peni tüüp, olek, seerianumber, püsivara, seaded, süsteemi ID ja veateated

h)       Nutitelefoni kaubamärk ja operatsioonisüsteem

i) Insuliini või muude diabeediravimite     tüüp

j)        Annuse logiandmed (annuse suurus, annuse kuupäev ja ajatempel, teave märkustest, klassifikatsioon ettevalmistavana või ravina)

k)        CGM / BGM / käsitsi sisestatud GG logiandmed (vere glükoositaseme teave)

l)        Muud teie esitatud terviseandmed (nt ketoonide tase, süsivesikute arv, söögiaegade, sammude arv, muu aktiivsuse jälgimine või vererõhk)

m)      Diabeedi tüüp

n)       Diabeedi põdemise aastad

o)        Vajaduse korral juriidilise eestkostja staatus

p)       Küsitluse vastused, kui on kohaldatav

Ohutuse aruandluses kasutatavad isikuandmed

Kui olete otsustanud esitada meile eespool kirjeldatud teavet, võime kasutada seda teavet ohutusalaseks aruandluseks, kui usume, et peame seda tegema seaduse, määruse, kohtu korralduse, õigus- või riigiasutuse nõude täitmiseks. Lisateavet leiate jaotisest „Isikuandmete töötlemine seoses ohutusteabega (https://www.novonordisk.com/data-privacy-and-user-rights/privacy-notice-report-side-effect.html).

C.      TEIE ANDMETE KAITSMINE JA JAGAMINE

Me saame teie isikuandmed integraatorilt pseudonümiseeritud kujul, et me ei saaks teid nimepidi tuvastada. Andmeid käsitlevad konfidentsiaalse teabena need, kellel on sellele juurdepääs. Kasutame andmeid ainult selles privaatsusteatises sätestatud eesmärkidel. Võime teie andmeid avaldada, kui selline avaldamine on vajalik meie õigusliku kohustuse täitmiseks.

Novo Nordiski kaasatud kolmandatest osapooltest teenusepakkujad (töötlejad) nagu IT-teenuste pakkujad ja konsultandid, võivad teie pseudonüümseks muudetud isikuandmetele saada juurdepääsu meie nimel ja ainult kasutamiseks käesolevas privaatsusteatises kirjeldatud viisil.

D.     SÄILITAMINE JA KUSTUTAMINE

Säilitame teie isikuandmeid seni, kuni see on vajalik töötlemise eesmärgi täitmiseks. Kui töötleme teie isikuandmeid teie nõusolekul, säilitame ja töötleme andmeid seni, kuni te palute meil lõpetada, ja lühikese aja jooksul pärast seda (ja ainult selleks, et võimaldada meil teie taotlusi täita), kui ei ole muid õiguslikke tingimusi, näiteks kohaldatavast seadusest tulenev nõue säilitada teie isikuandmeid pikema aja jooksul. Kui teie andmete kustutamine muudaks käimasoleva uurimistöö võimatuks või kahjustaks seda oluliselt, võime säilitada vajaliku osa teie andmetest kasutamiseks ainult sellise uuringu otstarbel. Seejärel teie isikuandmed kustutatakse või muudetakse anonüümseks.

E.      TEIE ÕIGUSED

Andmesubjektina on teil mitu õigust, mida on kirjeldatud allpool. Kuna Novo Nordiskil ei ole teie nime ega kontaktandmeid, ei saa me seostada teid andmetega, mis meil on siis, kui meiega otse ühendust võtate. Selle asemel palume teil võtta ühendust integraatoriga, kes pakub integraatori rakendust. Integraator edastab taotluse koos teie patsiendi ID-ga ja saame teid siis aidata ilma teie isikut tuvastamata. Palun kasutage selle integraatori privaatsusteatises esitatud kontaktandmeid. Samuti võite meile teada anda, millist integraatori rakendust te kasutate, ja me edastame teile selle integraatori kontaktandmed.

Teie õigused on järgmised.

Õigus teabele. Lisateabe saamiseks teie isikuandmete kohta, mida me salvestame ja töötleme, võtke ühendust integraatoriga, kes küsib Novo Nordiskilt juurdepääsu teid puudutavale teabele.

Õigus koopiale. Võite saada integraatorilt oma isikuandmetest koopia struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus.

Õigus esitada vastuväiteid. Võite oma isikuandmete töötlemise igal ajal vaidlustada, võttes ühendust integraatoriga.

Õigus piirata andmetöötlust.  Teil on õigus nõuda teie isikuandmete kasutamise piiramist teie taotletud uurimise läbivaatamise ajaks.

Parandamise õigus. Saate igal ajal taotleda oma isikuandmete parandamist, võttes ühendust integraatoriga, et paluda oma andmete parandamist.

Õigus nõusolek tagasi võtta. Saate oma isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku igal ajal tagasi võtta, võttes ühendust Integraatoriga ja kinnitades, et võtate tagasi oma Novo Nordiskile antud nõusoleku andmetöötluseks, vastavalt eelppol kirjeldatule. Kui olete andnud kaks nõusolekut, võite neist ainult ühe tagasi võtta.

Õigus kustutamisele. Teil on õigus taotleda oma andmete kustutamist, võttes ühendust integraatoriga, kes teatab meile, et soovite oma andmete kustutamist Novo Nordiski poolt. On erandeid, mis puudutavad andmete kustutamise õigust, näiteks kui meil on õiguslik kohustus andmeid säilitada.

Kaebuste esitamise õigus. Kui teil on oma isikuandmete Novo Nordiski poolse töötlemise kohta kaebusi, võite pöörduda Taani Andmekaitseameti poole või esitada kaebuse oma elukohajärgsele järelevalveasutusele. Kõigi EL-i järelevalveasutuste nimed ja kontaktandmed on loetletud siin (https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members).

F.      MUUTUSED

Kuna tehnoloogia ja andmekaitse ning seadmeid puudutavad seadused muutuvad pidevalt, peame seda privaatsusteatist aeg-ajalt muutma. Teavitame teid muudatustest meie integraatorite ja/või integraatori rakenduste kaudu sobiva etteteatamisajaga ja vajaduse korral hangime uued nõusolekud.

G.     LASTE ISIKUANDMED

Me ei kogu teadlikult laste isikuandmeid ilma nende vanema või seadusliku eestkostja nõusolekuta. Kui saame teada, et laps, kes ei ole vastava integraatori rakenduse tingimuste kohaselt nõusoleku andmiseks piisavalt vana, on meile oma isikuandmed andnud ilma vanema või seadusliku eestkostja nõusolekuta, kustutame selle teabe. Kui arvate, et laps, kes ei vasta asjakohases integraatori rakenduses määratud vanusepiirangule, on esitanud oma isikuandmed ilma vanema või seadusliku eestkostja nõusolekuta, võtke ühendust integraatoriga.