הודעת הפרטיות של Novo Nordisk עבור יישומי שותפים

תאריך תוקף 1 בדצמבר, 2020

‏א. מבוא

הודעת פרטיות זו חלה עליך אם אתה משתמש בעט אינסולין מחובר שסופק על ידי Novo Nordisk (להלן: "עט אינסולין חכם"). הודעת הפרטיות חלה כאשר אתה משתמש בעט האינסולין החכם יחד עם כל יישום תוכנה של צד שלישי התואם לעט האינסולין החכם (כל צד שלישי מעין זה יכונה, להלן, "שותף" וכל יישום מעין זה יכונה להלן "יישום שותף"). הודעת הפרטיות אינה חלה על מקרים שבהם הודענו לך על חלותה של הצהרת פרטיות חלופית. כמו כן, היא אינה חלה על אתרי אינטרנט של Novo Nordisk, כולל אתרי אינטרנט המופעלים על-ידי חברות מסונפות אחרות של Novo Nordisk. בעת ביקור באתרי האינטרנט של Novo Nordisk, עליך לעיין בהצהרת הפרטיות המופיעה בהם. למידע על השימוש ששותף עושה במידע שלך, אנא עיין בהודעת הפרטיות של השותף הרלוונטי.

הודעת פרטיות זו מפרטת מה אנו עושים עם המידע האישי שלך. בכל התייחסות אל "Novo Nordisk", "אנו", "שלנו", "אותנו", הכוונה היא לחברת Novo Nordisk A/S. אנו ממליצים שתיצור קשר עם Novo Nordisk או עם קצין הגנת הנתונים של Novo Nordisk באמצעות כתובת הדוא"ל  privacy@novonordisk.com בכל שאלה הקשורה להודעת פרטיות זאת. כדי לממש את זכויות פרטיות המידע שלך כמשתמש בעט אינסולין חכם, עליך ליצור קשר עם השותף באמצעות פרטי ההתקשרות המצוינים בהודעת הפרטיות של אותו שותף.

פרטי יצירת הקשר שלנו הם:

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

2880 Bagsværd

Denmark

מספר CVR 24256790

‎+45 4444 8888

privacy@novonordisk.com

בהמשך תמצא פירוט של המידע האישי שלך ש-Novo Nordisk תהיה עשויה לאסוף ולעבד בקשר עם השימוש שלך בעט האינסולין החכם שלנו. בנוסף, מצוין הסבר על המטרה שלשמה אנו מעבדים את המידע ועל הבסיס המשפטי לעיבוד זה. המידע האישי שלך הוא מידע שיכול לזהות אותך באופן ספציפי.

‏ב.   השימוש שלנו במידע האישי שלך

מידע אישי שנאסף כחלק מהשימוש שלך בעט אינסולין חכם יחד עם יישום שותף (רשות)

לפני שתספק מידע כחלק מהשימוש שלך בעט אינסולין חכם יחד עם יישום שותף, אנו נבקש לקבל את הסכמתך המפורשת, שאותה תספק בנפרד מהודעת הפרטיות הזו ביישום השותף. אם לא תסכים, הדבר לא ישפיע על השימוש שלך ביישום השותף ותוכל לשנות את העדפותיך בכל עת.

אם תסכים לספק לנו את המידע, אנו נשתמש במידע זה כדי לעזור לנו להבין אילו תכונות הן השימושיות ביותר, וכדי להעריך, לתעד או לשפר את השימוש ואת ההשפעות של המוצרים והשירותים שלנו.

כחלק משימושך בעט אינסולין חכם יחד עם יישום השותף, ורק על סמך הסכמתך המפורשת, השותף עשוי לאסוף ולשתף כל אחד מפריטי המידע המפורטים להלן עם Novo Nordisk לשימוש שלנו כמפורט לעיל, במידה והמידע רשום ביישום השותף. איננו מקבלים את שמך או את פרטי ההתקשרות שלך. המידע היחיד שמקשר אותך למידע הוא מזהה המטופל. מזהה המטופל הוא מספר משתמש המופק על-ידי השותף, ורק השותף יוכל לקשר בין מזהה המטופל לשמך. במילים אחרות, המידע ש Novo Nordisk מקבלת עליך אינו כולל פרטים מזהים.

(א) מזהה מטופל

(ב) גיל

(ג) מדינה/אזור מגורים

(ד)  מין

(ה) גובה ומשקל

(ו) מועד הסכמתך ואופן קבלת ההסכמה

(ז) סוג עט האינסולין החכם, סטטוס, מספר סידורי, קושחה, הגדרות, מזהה מערכת והודעות שגיאה

(ח) מותג ומערכת הפעלה של טלפון חכם

(ט) סוג האינסולין או סוגים אחרים של תרופות לטיפול בסוכרת שבהם אתה משתמש

(י)  נתוני יומן מינון (גודל מנה, חותמת תאריך ושעה של המנה, מידע מההערות, סיווג כהכנה או כטיפול תרפויטי)

(יא)         CGM/BGM/הזנת נתוני יומן BG (נתוני רמת גלוקוז בדם)

(יב)  מידע בריאותי אחר שתספק (לדוגמה, רמות קטונים, ספירת פחמימות, זמני ארוחות, ספירת שלב, מעקב אחר פעילות אחרת או לחץ דם)

(יג)  סוג הסוכרת

(יד) שנות חיים עם סוכרת

(טו) סטטוס כאפוטרופוס, אם רלוונטי.

מידע אישי המשמש לדיווחי בטיחות

אם בחרת לספק לנו מידע כמפורט לעיל, אנו נהיה עשויים להשתמש במידע זה לצורך דיווחי בטיחות, אם נהיה סבורים שנידרש לעשות כן כדי לציית לכל חוק, תקנה, צו בית משפט או בקשה משפטית או ממשלתית. למידע נוסף, עיין בהודעה בדבר עיבוד מידע אישי בקשר למידע בטיחות

(https://www.novonordisk.com/data-privacy-and-user-rights/privacy-notice-report-side-effect.html)

‏ג. ההגנה על המידע שלך ושיתופו

אנו נקבל את המידע האישי שלך מהשותף ללא פרטים מזהים, כך שלא נוכל לשייך אותו אליך באופן ספציפי. המידע יטופל כמידע חסוי על-ידי היחידים המורשים לגשת אליו. אנו נשתמש במידע רק למטרות המפורטות בהודעת פרטיות זו. אנו נהיה עשויים לחשוף את המידע שלך במקרים שבהם חשיפה כזו תידרש לשם ציות לחובות החלים עלינו על פי הוראות החוק.

ספקי שירות מצד שלישי המועסקים על-ידי Novo Nordisk (מעבדים), כגון ספקי שירותי IT ויועצים, עשויים לגשת בשמנו למידע האישי שלך לאחר הסרת הפרטים המזהים שלך ממנו, ורק לשימוש כמפורט בהודעת פרטיות זו.

‏ד. שמירה ומחיקה

אנו שומרים את המידע האישי שלך כל עוד הוא נדרש למימוש מטרת העיבוד. כאשר אנו מעבדים את המידע האישי שלך בהסכמתך, אנו נשמור את המידע ונעבד אותו עד שתבקש מאיתנו להפסיק זאת, ולמשך פרק זמן קצר לאחר קבלת בקשה זו (אך ורק כדי לאפשר לנו להיענות לבקשתך), אם לא יהיה לנו כל בסיס משפטי אחר להמשך העיבוד, כגון כל דרישה כפוף לחוק החל לשמור את המידע האישי שלך למשך תקופה ארוכה יותר. כל אימת שמחיקת המידע שלך תמנע את המשך ניהול מחקר שוטף, או תפגע בו באופן משמעותי, אנו נהיה עשויים לשמור את החלק הדרוש של המידע שלך לשימוש אך ורק כפי שיידרש לצורך ניהול מחקר זה. לאחר מכן, הנתונים האישיים שלך יימחקו או יעברו אנונימיזציה.

‏ה. זכויותיך

כנשוא נתונים, מוקנות לך מספר זכויות המפורטות להלן. מכיוון ש-Novo Nordisk אינה מחזיקה בידיה את שמך או את פרטי יצירת הקשר איתך, איננו יכולים לקשר אותך למידע שמצוי ברשותנו אם תפנה אלינו ישירות. במקום זאת, אנו מבקשים שתיצור קשר עם השותף שמספק את יישום השותף. השותף יעביר את הבקשה אלינו ביחד עם מזהה המטופל שלך, וכך נוכל לעזור לך בלי לגלות את זהותך. אנא השתמש בפרטי ההתקשרות המצוינים בהודעת הפרטיות שמספק אותו שותף. תוכל גם למסור לנו את פרטי יישום השותף שבו אתה משתמש, ואנו נספק לך את פרטי ההתקשרות הרלוונטיים לשותף זה.

זכויותיך מפורטות להלן:

הזכות למידע. תוכל לקבל מידע נוסף על המידע האישי שלך שאותו אנו שומרים ומעבדים באמצעות יצירת קשר עם השותף, והגשת בקשה לגישה למידע שלך שמצוי בידיה של Novo Nordisk.

הזכות לקבל עותק. תוכל לקבל עותק של המידע האישי שלך בפורמט מובנה, הנמצא בשימוש רגיל והניתן לקריאה על ידי מחשב, על ידי הפניית בקשה מתאימה לשותף.

הזכות להתנגד.תוכל להתנגד לעיבוד המידע האישי שלך בכל שלב, באמצעות מסירת הודעה מעין זו לשותף.

הזכות להגביל את עיבוד הנתונים. זכותך לבקש להגביל את השימוש שלנו במידע האישי שלך למשך התנהלותו של כל בירור שביקשת שייערך.

הזכות לתקן. תוכל בכל עת לבקש לבצע תיקונים במידע האישי שלך באמצעות יצירת קשר עם השותף והגשת בקשה לתיקון המידע שלך.

הזכות לביטול הסכמה. תוכל בכל עת לחזור בך מהסכמתך לעיבוד המידע האישי שלך, באמצעות יצירת קשר עם השותף ומסירת הצהרה בדבר ביטול ההסכמה שהענקת ל-Novo Nordisk לביצוע העיבוד כמפורט לעיל.

הזכות למחיקה. זכותך לבקש את מחיקת המידע שלך באמצעות יצירת קשר עם השותף, ומתן הצהרה כי אתה מעוניין כי Novo Nordisk תמחק את המידע שלך. קיימים יוצאים מן הכלל לזכות המחיקה, לדוגמה, היכן שאנו מחוייבים על פי חוק לשמור על המידע.

הזכות להגיש תלונה. אם יש לך תלונות כלשהן באשר לעיבוד המידע האישי שלך על-ידי Novo Nordisk, תוכל ליצור קשר עם הסוכנות הדנית להגנת נתונים, או להגיש תלונה אצל הרשות המפקחת במקום הימצאותך. השמות ודרכי ההתקשרות עם כל הרשויות המפקחות באיחוד האירופי מופיעות כאן

(https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members)

‏ו. שינויים

מכיוון שהחוקים הקשורים לטכנולוגיה, להגנה על המידע ולמכשירים משתנים תדיר, ייתכן שניאלץ לשנות את הודעת הפרטיות הזו מעת לעת. אנו נספק לך התראה הולמת מראש על שינויים אלה ונודיע לך עליהם באמצעות השותפים ו/או יישומי השותפים שלנו, ובמידת הצורך, נשיג את הסכמתך מחדש.

‏ז.  מידע אישי של ילדים

איננו אוספים ביודעין מידע אישי מילדים ללא הסכמת ההורים או האפוטרופוס שלהם, בהתאמה. אם נגלה כי ילד, שגילו נמוך מגיל ההסכמה בהתאם להוראות התנאים של יישום השותף הרלוונטי, סיפק לנו את המידע האישי שלו ללא הסכמת ההורים או האפוטרופוס החוקי שלו, אנו נמחק את המידע הזה. אם אתה סבור שילד שאינו עומד במגבלות הגיל שצוינו ביישום השותף הרלוונטי סיפק את המידע האישי שלו ללא הסכמת הוריו או האפוטרופוס החוקי שלו, אנא צור קשר עם השותף.