Privacyverklaring van Novo Nordisk voor Partner Apps

Ingangsdatum 1 december 2020

A.         INLEIDING

Deze Privacyverklaring is van toepassing op u als u een aangesloten insulinepen gebruikt die door Novo Nordisk wordt geleverd (hierna “Slimme Insulinepen” genoemd). De Privacyverklaring is van toepassing wanneer u een Slimme Insulinepen gebruikt in combinatie met een softwaretoepassing van een derde partij die compatibel is met de Slimme Insulinepen (een dergelijke derde partij wordt hierna aangeduid als een “Partner” en een dergelijke toepassing wordt hierna aangeduid als een “Partner App”). De Privacyverklaring is niet van toepassing op situaties waarin we u hebben gemeld dat er een alternatieve privacyverklaring van toepassing is, noch op websites van Novo Nordisk, met inbegrip van websites die door andere gelieerde ondernemingen van Novo Nordisk worden beheerd. U dient de privacyverklaring die op de websites van Novo Nordisk is geplaatst door te nemen wanneer u deze bezoekt. Voor informatie over de manier waarop uw gegevens door een Partner worden gebruikt, wordt verwezen naar de privacyverklaring van de betreffende Partner.

Deze Privacyverklaring vertelt u wat wij met uw persoonsgegevens doen. Met “Novo Nordisk”, “wij”, “we”, “onze” en “ons” bedoelen we Novo Nordisk A/S. We raden u aan contact op te nemen met Novo Nordisk of de Functionaris voor Gegevensbescherming (DPO) van Novo Nordisk op privacy@novonordisk.com als u vragen heeft over deze Privacyverklaring. Om uw privacyrechten als gebruiker van een Slimme Insulinepen uit te oefenen, kunt u contact opnemen met de Partner via de contactgegevens die in de privacyverklaring van die Partner staan vermeld.

Onze contactgegevens zijn:

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

2880 Bagsværd

Denemarken

CVR-nummer 24256790

+45 4444 8888

privacy@novonordisk.com

Hieronder vindt u een beschrijving van de persoonsgegevens die Novo Nordisk over u kan verzamelen en verwerken in verband met uw gebruik van onze Slimme Insulinepen, alsmede het doel en de rechtsgrond op basis waarvan wij de gegevens verwerken. Uw persoonsgegevens zijn informatie die u specifiek kunnen identificeren.

B.         ONS GEBRUIK VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens verzameld als onderdeel van uw gebruik van een Slimme Insulinepen samen met een Partner App (optionele informatie)

Voordat u gegevens verstrekt als onderdeel van uw gebruik van een Slimme Insulinepen samen met een Partner App, zullen wij u om uw uitdrukkelijke toestemming vragen, die u los van deze Privacyverklaring in de Partner App zult verstrekken. Als u geen toestemming geeft, heeft dit geen invloed op uw gebruik van de Partner App en u kunt uw voorkeur te allen tijde wijzigen.

Als u ermee instemt de informatie aan ons te verstrekken, zullen we deze informatie gebruiken om ons te helpen begrijpen welke functies het meest nuttig zijn en om het gebruik en de effecten van onze producten en diensten te beoordelen, te documenteren of te verbeteren.

Als onderdeel van uw gebruik van een Slimme Insulinepen samen met de Partner App en alleen op basis van uw expliciete toestemming, mag de Partner de onderstaande informatie verzamelen en delen met Novo Nordisk voor ons gebruik zoals hierboven beschreven, voor zover de gegevens geregistreerd zijn in de Partner App. Wij ontvangen uw naam of contactgegevens niet. De enige informatie die u aan de gegevens koppelt, is de patiënt-ID. De patiënt-ID is een gebruikersnummer dat door de Partner wordt gegenereerd en alleen de Partner kan de patiënt-ID op naam aan u koppelen. Met andere woorden, de gegevens die Novo Nordisk over u ontvangt zijn gepseudonimiseerd.

(a)      Patiënt-ID

(b)      Leeftijd

(c)      Land/regio van woonplaats

(d)      Geslacht

(e)      Lengte en gewicht

(f)       Wanneer en hoe uw toestemming werd verkregen

(g)      Type, status, serienummer, firmware, instellingen, systeem-ID en foutmeldingen van de Slimme Insulinepen

(h)      Merk en besturingssysteem van smartphone

(i)       Soort insuline of andere soorten gebruikte geneesmiddelen tegen diabetes

(j)       Logboekgegevens van dosis (dosisgrootte, datum en tijdstempel van de dosis, informatie uit aantekeningen, classificatie als priming of therapeutisch)

(k)      CGM/BGM/handmatig ingevoerde BG-logboekgegevens (bloedglucose-informatie)

(l)       Andere gezondheidsgegevens die u verstrekt (bijvoorbeeld ketonspiegel, aantal koolhydraten, maaltijdtiming, aantal stappen, opvolgen van andere activiteiten of bloeddruk)

(m)     Type diabetes

(n)      Aantal jaren leven met diabetes

(o)      Status als wettelijke voogd, indien van toepassing

Persoonsgegevens gebruikt voor veiligheidsrapportage

Als u ervoor heeft gekozen om ons te voorzien van informatie zoals hierboven beschreven, kunnen we die informatie gebruiken voor veiligheidsrapportage als we van mening zijn dat we dit moeten doen om te voldoen aan een wet, voorschrift, gerechtelijk bevel, wettelijk of overheidsverzoek. Zie de Kennisgeving van  Verwerking van Persoonsgegevens met betrekking tot Veiligheidsinformatie voor meer informatie.(https://www.novonordisk.com/data-privacy-and-user-rights/privacy-notice-report-side-effect.html)

C.          DE BESCHERMING EN HET DELEN VAN UW GEGEVENS

Wij ontvangen uw persoonsgegevens van de Partner in gepseudonimiseerde vorm, zodat wij deze niet bij naam kunnen aanwijzen. De gegevens worden door degenen die er toegang toe hebben als vertrouwelijke informatie behandeld. Wij zullen de gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring worden beschreven. Wij kunnen uw gegevens bekendmaken wanneer dit noodzakelijk is voor de naleving van een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn.

Externe serviceproviders die door Novo Nordisk worden ingeschakeld (verwerkers), zoals IT-serviceproviders en consultants, kunnen namens ons toegang krijgen tot uw gepseudonimiseerde persoonsgegevens en alleen voor gebruik zoals beschreven in deze Privacyverklaring.

D.         OPSLAG EN VERWIJDERING

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om het doel van de verwerking te bereiken. Wanneer wij uw persoonsgegevens met uw toestemming verwerken, zullen wij de gegevens bewaren en verwerken totdat u ons vraagt om te stoppen en voor een korte periode daarna (en uitsluitend om ons in staat te stellen uw verzoeken uit te voeren), indien er geen andere rechtsgrond is voor verdere verwerking, zoals een vereiste onder het toepasselijke recht om uw persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren. Indien het verwijderen van uw gegevens een lopend onderzoek onmogelijk zou maken of aanzienlijk zou bemoeilijken, kunnen wij het noodzakelijke deel van uw gegevens voor gebruik uitsluitend bewaren zoals vereist voor dat onderzoek. Daarna worden uw persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd.

E.          UW RECHTEN

Als betrokkene heeft u een aantal rechten die hieronder worden beschreven. Aangezien Novo Nordisk niet over uw naam of contactgegevens beschikt, kunnen wij u niet koppelen aan de gegevens die wij hebben als u ons rechtstreeks contacteert. In plaats daarvan vragen we u contact op te nemen met de Partner die de Partner App ter beschikking stelt. De Partner zal de aanvraag samen met uw patiënt-ID naar ons doorsturen, waarna wij u zullen kunnen helpen zonder uw identiteit te moeten vernemen. Gebruik de contactgegevens die vermeld staan in de privacyverklaring van die Partner. U kunt ons ook laten weten welke Partner App u gebruikt en wij zullen u de relevante contactgegevens verstrekken voor die Partner.

Uw rechten zijn:

Het recht op informatie. U kunt meer informatie krijgen over de persoonsgegevens die wij over u opslaan en verwerken door contact op te nemen met de Partner en toegang te vragen tot de informatie die Novo Nordisk over u heeft.

Het recht op een exemplaar. U kunt een exemplaar van uw persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat verkrijgen door contact op te nemen met de Partner met dit bericht.

Het recht om bezwaar te maken. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door contact op te nemen met de Partner met dit bericht.

Het recht om de gegevensverwerking te beperken. U heeft het recht om ons te verzoeken het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken voor de duur van een onderzoek dat u heeft aangevraagd.

Het recht op correctie. U kunt op elk moment verzoeken om correctie van uw persoonsgegevens door contact op te nemen met de Partner met het verzoek uw gegevens te corrigeren.

Het recht om uw toestemming in te trekken. U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde intrekken door contact op te nemen met de Partner en aan te geven dat u uw toestemming voor de verwerking door Novo Nordisk zoals hierboven beschreven, intrekt.

Het recht op verwijdering. U heeft het recht om te vragen uw gegevens te verwijderen door contact op te nemen met de Partner en aan te geven dat u wenst dat Novo Nordisk uw gegevens verwijdert. Er zijn uitzonderingen op het recht op verwijdering, bijvoorbeeld wanneer we een wettelijke verplichting hebben om de gegevens te bewaren.

Het recht om een klacht in te dienen. Contacteer het Deense College voor Bescherming van Persoonsgegevens of dien een klacht in bij de toezichthoudende autoriteit waar u bent gevestigd indien u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Novo Nordisk. De namen en contactgegevens van alle toezichthoudende autoriteiten in de EU vindt u  hier (https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members).

F.          WIJZIGINGEN

Aangezien de technologie en de wetgeving op het gebied van gegevensbescherming en apparatuur voortdurend veranderen, is het mogelijk dat we deze Privacyverklaring van tijd tot tijd moeten wijzigen. Wij zullen u via onze Partners en/of Partner Apps informeren over wijzigingen met inachtneming van een passende kennisgevingstermijn en, indien nodig, nieuwe toestemmingen verkrijgen.

G.         PERSOONLIJKE INFORMATIE VAN KINDEREN

We verzamelen niet bewust persoonsgegevens van kinderen zonder de toestemming van hun ouders of wettelijke voogd. Als wij vernemen dat een kind, dat niet oud genoeg is om toestemming te geven volgens de voorwaarden van de betreffende Partner App, ons zijn of haar persoonsgegevens heeft verstrekt zonder de toestemming van zijn/haar ouder of wettelijke voogd, zullen wij die informatie verwijderen. Als u denkt dat een kind dat niet voldoet aan de leeftijdsgrens die in de betreffende Partner App staat vermeld, zijn/haar persoonsgegevens heeft verstrekt zonder de toestemming van zijn/haar ouder of wettelijke voogd, neem dan contact op met de Partner.