Wie is Novo Nordisk?

Novo Nordisk produceert NovoPen® en de insuline die daarin zit.

 

Waarom vraagt Novo Nordisk om uw gezondheidsgegevens?

Om inzichten te verkrijgen, te documenteren, te analyseren en het gebruik en de effecten van hun producten en diensten te verbeteren.

 

Hoe kan ik toestemming geven en intrekken?

Door u aan te melden, gaat u ermee akkoord dat Novo Nordisk A/S uw gegevens verzamelt in overeenstemming met de privacyverklaring van Novo Nordisk. Als u geen toestemming geeft, zal dit geen invloed hebben op uw gebruik van de app en u kunt uw voorkeur op elk moment wijzigen. Om uw toestemming in te trekken, selecteert u ‘About’ (Over) en ‘Novo Nordisk Data Privacy’ (Novo Nordisk Gegevensprivacy) in de instellingen van uw insulinepen.

Geeft u toestemming voor het delen van uw gezondheidsgegevens?

 

 

De privacyverklaring van Novo Nordisk voor Partnerapps

Ingangsdatum 1 december 2020

A.          INLEIDING

Deze privacyverklaring is van toepassing op u als u een connected insulinepen gebruikt die door Novo Nordisk wordt verstrekt (hierna een “Smart insulinepen” genoemd). De privacyverklaring is van toepassing wanneer u een Smart insulinepen gebruikt, samen met de softwareapplicatie van een derde die compatibel is met de Smart insulinepen (een dergelijke derde wordt hierna verder aangeduid als een “Partner”, en een dergelijke applicatie waarnaar wordt verwezen als een “Partnerapp”). De privacyverklaring is niet van toepassing op situaties waarin wij u hebben geïnformeerd dat er een alternatieve privacyverklaring van toepassing is, noch op websites van Novo Nordisk, met inbegrip van websites die worden beheerd door andere bij Novo Nordisk aangesloten bedrijven. U dient de privacyverklaring op de websites van Novo Nordisk te bekijken wanneer u deze bezoekt. Voor informatie over hoe uw gegevens door een Partner gebruikt worden, dient u de privacyverklaring van de betreffende Partner te raadplegen.

Deze privacyverklaring geeft u informatie over wat wij doen met uw persoonsgegevens. Als we verwijzen naar “Novo Nordisk”, “wij”, “onze” en “ons”, bedoelen we Novo Nordisk A/S. We raden u aan contact op te nemen met Novo Nordisk of de functionaris voor gegevensbescherming van Novo Nordisk via privacy@novonordisk.com als u vragen hebt over deze privacyverklaring. Om als gebruiker van een Smart insulinepen uw rechten op gegevensbescherming uit te oefenen, dient u contact op te nemen met de Partner via de contactgegevens die vermeld staan in de privacyverklaring die door die Partner is verstrekt.

Onze contactgegevens zijn:

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

2880 Bagsværd

Denemarken

CVR-nummer 24256790

+45 4444 8888

privacy@novonordisk.com

Hieronder vindt u een beschrijving van de persoonsgegevens die Novo Nordisk over u kan verzamelen en verwerken in verband met uw gebruik van onze Smart insulinepen, evenals het doel waarvoor en de basis waarop we de gegevens verwerken. Uw persoonsgegevens zijn gegevens die u specifiek kunnen identificeren.

B.          ONS GEBRUIK VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens die verzameld worden als onderdeel van uw gebruik van een Smart insulinepen samen met een Partnerapp (optionele informatie)

Voordat u gegevens verstrekt als onderdeel van uw gebruik van een Smart insulinepen samen met een Partnerapp, zullen wij u om uw uitdrukkelijke toestemming vragen, die u afzonderlijk van deze privacyverklaring in de Partnerapp zult verstrekken. Als u geen toestemming geeft, heeft dit geen invloed op uw gebruik van de Partnerapp en kunt u uw voorkeur op elk gewenst moment wijzigen.

Als u toestemming geeft om de informatie aan ons te verstrekken, zullen wij deze informatie gebruiken om ons te helpen begrijpen welke functies het nuttigst zijn en om het gebruik en de werking van onze producten en diensten te beoordelen, te documenteren of te verbeteren.

Als onderdeel van uw gebruik van een Smart insulinepen samen met de Partnerapp en alleen op basis van uw uitdrukkelijke toestemming, kan de Partner de hieronder vermelde informatie verzamelen en delen met Novo Nordisk voor ons gebruik zoals hierboven beschreven, voor zover de gegevens geregistreerd zijn in de Partnerapp. Wij ontvangen uw naam of contactgegevens niet. De enige informatie die u koppelt aan de gegevens is de patiënt-ID. De patiënt-ID is een door de Partner gegenereerd gebruikersnummer en alleen de Partner kan de patiënt-ID aan uw naam koppelen. Met andere woorden, de gegevens die Novo Nordisk over u ontvangt, worden gepseudonimiseerd.

(a)      Patiënt-ID

(b)      Leeftijd

(c)      Land/regio van verblijf

(d)      Geslacht

(e)      Lengte en gewicht

(f)      Wanneer en hoe uw toestemming werd verkregen

(g)      Type, status, serienummer, firmware, instellingen, systeem-ID en foutmeldingen van de Smart insulinepen

(h)      Merk en besturingssysteem van uw smartphone

(i)       Type insuline of andere soorten gebruikte diabetesmedicatie

(j)      Loggegevens van de dosis (dosering, datum en tijd van de dosering, informatie uit notities, classificatie als vuldosis of therapeutische dosis)

(k)      CGM/BGM/handmatig ingevoerde BG-loggegevens (gegevens over bloedsuiker)

(l)       Andere gezondheidsgegevens die u verstrekt (bijvoorbeeld ketonenspiegels, aantal koolhydraten, tijdstippen van maaltijden, stappentelling, andere activiteit of bloeddruk)

(m)     Type diabetes

(n)      Het aantal jaren dat diabetes bij is vastgesteld

(o)      Status als wettelijke voogd, indien van toepassing

Persoonsgegevens die gebruikt worden voor het veiligheidsrapport

Als u ervoor hebt gekozen om ons informatie zoals hierboven beschreven te verstrekken, kunnen we die informatie gebruiken voor veiligheidsrapporten als wij van mening zijn dat we dit moeten doen om te voldoen aan de wetgeving, regelgeving, een gerechtelijk bevel, of een juridische of overheidsaanvraag. Raadpleeg de kennisgeving inzake het verwerken van persoonsgegevens gerelateerd aan veiligheidsinformatie https://www.novonordisk.com/data-privacy-and-user-rights/privacy-notice-report-side-effect.html voor meer informatie.

C.           HET BESCHERMEN EN DELEN VAN UW GEGEVENS

Wij ontvangen uw persoonsgegevens van de Partner in gepseudonimiseerde vorm, zodat we het niet aan uw naam kunnen koppelen. De gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld door degenen die toegang hebben tot deze gegevens. We zullen de gegevens alleen gebruiken voor doelen zoals uiteengezet in deze privacyverklaring. We kunnen uw gegevens bekendmaken wanneer deze bekendmaking noodzakelijk is voor de naleving van een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen worden.

Externe dienstverleners die door Novo Nordisk (verwerkers) ingeschakeld worden, zoals IT-dienstverleners en consultants, kunnen uw gepseudonimiseerde persoonsgegevens namens ons openen, maar alleen voor gebruik zoals beschreven in deze privacyverklaring.

D.          OPSLAG EN VERWIJDERING

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang dat voor ons nodig is om te voldoen aan het doel van de verwerking. Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken met uw toestemming, zullen wij de gegevens bewaren en verwerken totdat u ons vraagt om daarmee te stoppen, en gedurende een korte periode daarna (en uitsluitend om het voor ons mogelijk te maken uw verzoeken te implementeren), indien er geen andere rechtsgrond is voor verdere verwerking, zoals een vereiste onder de toepasselijke wetgeving om uw persoonsgegevens langer te bewaren. Als het verwijderen van uw gegevens lopend onderzoek onmogelijk maakt of het wezenlijk nadelig beïnvloedt, kunnen we het noodzakelijke gedeelte van uw gegevens uitsluitend bewaren voor gebruik zoals vereist voor dat onderzoek. Daarna worden uw persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd.

E.           UW RECHTEN

Als betrokkene hebt u een aantal rechten die hieronder worden beschreven. Omdat Novo Nordisk uw naam of contactgegevens niet heeft, kunnen wij u niet koppelen aan de gegevens die wij hebben als u rechtstreeks contact met ons opneemt. In plaats daarvan vragen we u contact op te nemen met de Partner die de Partnerapp levert. De Partner zal het verzoek aan ons doorsturen samen met uw patiënt-ID, en dan kunnen we u helpen zonder uw identiteit te kennen. Gebruik de contactgegevens die staan vermeld in de privacyverklaring die door die Partner wordt verstrekt. U kunt ons ook laten weten welke Partnerapp u gebruikt, en wij zullen u de relevante contactgegevens van die Partner verstrekken.

Uw rechten zijn als volgt:

Recht op informatie. Voor verdere informatie over de persoonsgegevens die wij over u opslaan en verwerken, kunt u contact opnemen met de Partner om toegang te krijgen tot de informatie die Novo Nordisk over u heeft.

Recht op een kopie. U kunt een kopie van uw persoonsgegevens verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en digitaal leesbare vorm door daartoe een verzoek te richten aan de Partner.

Recht van bezwaar. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door dat kenbaar te maken aan de Partner.

Recht op beperking van gegevensverwerking. U hebt het recht ons te verzoeken om beperkt gebruik van uw persoonsgegevens voor de duur van iedere onderzoeksbeoordeling die u hebt aangevraagd.

Recht op correctie. U kunt op elk moment correctie van uw persoonsgegevens aanvragen door contact op te nemen met de Partner om uw informatie te corrigeren.

Recht op intrekking van de toestemming. U kunt op elk moment uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens intrekken door contact op te nemen met de Partner, waarin u aangeeft dat u uw toestemming voor de verwerking van Novo Nordisk intrekt, zoals hierboven beschreven.

Het recht op verwijdering. U hebt het recht om te verzoeken dat uw gegevens verwijderd worden, dit kunt u doen door contact op te nemen met de Partner en te verklaren dat u wilt dat uw gegevens door Novo Nordisk worden verwijderd. Er zijn uitzonderingen op het recht op verwijdering, bijvoorbeeld als wij wettelijk verplicht zijn om de gegevens te bewaren.

 

Recht op het indienen van een klacht. Als u klachten hebt over het verwerken van uw persoonsgegevens door Novo Nordisk, kunt u contact opnemen met het Deense agentschap voor gegevensbescherming of de Autoriteit Persoonsgegevens in Nederland. Alle namen en contactgegevens van de toezichthoudende autoriteiten in de EU vindt u hier: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members

 

F.           WIJZIGINGEN

Aangezien de wetgeving met betrekking tot technologie, gegevensbescherming en apparatuur voortdurend verandert, moeten we deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. We zullen u via onze Partners en/of Partnerapps informeren over wijzigingen met een gepaste voorafgaande termijn van kennisgeving en, indien nodig, nieuwe toestemmingen verkrijgen.

G.          PERSOONSGEGEVENS VAN KINDEREN

We verzamelen niet opzettelijk persoonsgegevens van kinderen zonder toestemming van hun respectievelijke ouder of wettelijke voogd. Als we weten dat een kind, dat niet oud genoeg is om toestemming te geven volgens de voorwaarden van de relevante Partnerapp, ons zijn/haar persoonsgegevens heeft verstrekt zonder toestemming van zijn/haar ouder of wettelijke voogd, zullen we die informatie verwijderen. Als u denkt dat een kind dat niet voldoet aan de leeftijdsgrens, zoals vermeld in de relevante Partnerapp, zijn/haar persoonsgegevens heeft verstrekt zonder toestemming van zijn/haar ouder of wettelijke voogd, neemt u dan svp contact op met de Partner.