Kim jest Novo Nordisk?

Novo Nordisk produkuje NovoPen® i znajdującą się w nim insulinę.

 

Dlaczego Novo Nordisk prosi o dane dotyczące Pana/Pani stanu zdrowia?

W celu uzyskania informacji, dokumentowania, analizowania i ulepszania wykorzystania i działania swoich produktów i usług. 

 

W jaki sposób wyrażam i wycofuję zgodę?

Wyrażając zgodę, zgadza się Pan/Pani na zbieranie Pana/Pani danych przez Novo Nordisk A/S zgodnie z informacją o ochronie prywatności Novo Nordisk. Jeśli nie wyrazi Pan/Pani zgody, nie wpłynie to na korzystanie z aplikacji i może Pan/Pani zmienić swoje preferencje w dowolnym momencie. Aby wycofać udzieloną zgodę, należy wybrać About (Informacje) a następnie Novo Nordisk Data Privacy (Ochrona prywatności danych Novo Nordisk) w Ustawieniach wstrzykiwacza insuliny. 

Czy wyraża Pan/Pani zgodę na udostępnianie swoich danych zdrowotnych?

Informacja o ochronie prywatności Novo Nordisk dotycząca aplikacji partnerskich

Data wejścia w życie 1 grudnia 2020 r.

A.          WPROWADZENIE

Niniejsza Informacja o ochronie prywatności ma zastosowanie w przypadku korzystania z połączonego wstrzykiwacza insuliny dostarczonego przez Novo Nordisk (zwanego dalej „Inteligentnym wstrzykiwaczem insuliny”). Informacja o ochronie prywatności ma zastosowanie w przypadku korzystania z Inteligentnego wstrzykiwacza insuliny w połączeniu z dowolną aplikacją zewnętrzną, która jest kompatybilna z Inteligentnym wstrzykiwaczem insuliny (poniżej taki podmiot trzeci nazywany jest „Partnerem”, a taka aplikacja nazywana jest „Aplikacją partnerską”). Informacja o ochronie prywatności nie ma zastosowania do sytuacji, w których powiadomiliśmy Pana/Panią, że ma zastosowanie alternatywne oświadczenie o ochronie prywatności, ani nie ma zastosowania do stron internetowych Novo Nordisk, w tym stron internetowych obsługiwanych przez inne podmioty zależne Novo Nordisk. Podczas odwiedzania stron internetowych Novo Nordisk należy zapoznać się z oświadczeniem o ochronie prywatności opublikowanym na tych stronach. Aby uzyskać informacje na temat sposobu wykorzystywania danych przez Partnera, należy zapoznać się z informacją o ochronie prywatności dostarczoną przez odpowiedniego Partnera.

Niniejsza Informacja o ochronie prywatności zawiera informacje o tym, co robimy z Pana/Pani danymi osobowymi. Terminy „Novo Nordisk”, „my”, „nasz” i „nas” oznaczają spółkę Novo Nordisk A/S. W przypadku pytań dotyczących niniejszej Informacji o ochronie prywatności zachęcamy do kontaktu z Novo Nordisk lub Inspektorem ochrony danych Novo Nordisk pod adresem privacy@novonordisk.com. Aby skorzystać z przysługujących Panu/Pani praw w zakresie ochrony prywatności jako użytkownikowi Inteligentnego wstrzykiwacza insuliny, proszę skontaktować się z Partnerem za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w informacji o ochronie prywatności dostarczonej przez tego Partnera.

Nasze dane kontaktowe:

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

2880 Bagsværd

Dania

Numer CVR 24256790

+45 4444 8888

privacy@novonordisk.com

Poniżej znajduje się opis danych osobowych, które Novo Nordisk może zbierać i przetwarzać na Pana/Pani temat w związku z korzystaniem z naszego Inteligentnego wstrzykiwacza insuliny, a także celu i podstawy przetwarzania danych. Pana/Pani dane osobowe to informacje, które pozwalają na identyfikację Pana/Pani tożsamości.

B.          WYKORZYSTYWANIE PRZEZ NAS PANA/PANI DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe zebrane w ramach korzystania z Inteligentnego wstrzykiwacza insuliny w połączeniu z Aplikacją partnerską (informacje opcjonalne)

Przed przekazaniem danych w ramach korzystania z Inteligentnego wstrzykiwacza insuliny w połączeniu z Aplikacją partnerską poprosimy o wyraźną zgodę, którą przekaże Pan/Pani oddzielnie od niniejszej Informacji o ochronie prywatności w Aplikacji partnerskiej. Jeśli nie wyrazi Pan/Pani zgody, nie wpłynie to na korzystanie z Aplikacji partnerskiej i może Pan/Pani zmienić swoje preferencje w dowolnym momencie.

Jeśli wyrazi Pan/Pani zgodę na przekazanie nam tych informacji, wykorzystamy je, aby pomóc nam zrozumieć, które funkcje są najbardziej przydatne, a także ocenić, udokumentować lub poprawić sposób korzystania z naszych produktów i usług i ich działanie.

W ramach korzystania z Inteligentnego wstrzykiwacza insuliny w połączeniu z Aplikacją partnerską i wyłącznie na podstawie Pana/Pani wyraźnej zgody Partner może zbierać i udostępniać Novo Nordisk dowolne z informacji wymienionych poniżej na potrzeby naszego użytku w sposób opisany powyżej, w zakresie, w jakim dane są rejestrowane w Aplikacji partnerskiej. Nie pozyskujemy Pana/Pani imienia i nazwiska ani danych kontaktowych. Jedyną informacją wiążącą Pana/Panią z danymi jest identyfikator pacjenta. Identyfikator pacjenta jest numerem użytkownika wygenerowanym przez Partnera i tylko Partner będzie mógł połączyć identyfikator pacjenta z Panem/Panią za pomocą imienia i nazwiska. Innymi słowy, dane, które Novo Nordisk otrzymuje na Pana/Pani temat, są pseudonimizowane.

(a)      Identyfikator pacjenta

(b)      Wiek

(c)      Kraj/region zamieszkania

(d)      Płeć

(e)      Wzrost i masa ciała

(f)      Kiedy i w jaki sposób uzyskano Pana/Pani zgodę

(g)      Typ Inteligentnego wstrzykiwacza insuliny, jego stan, numer seryjny, oprogramowanie układowe, ustawienia, identyfikator systemu i komunikaty o błędach

(h)      Marka smartfona i system operacyjny

(i)       Rodzaj insuliny lub innych stosowanych leków przeciwcukrzycowych

(j)      Dane z dziennika dawkowania (wielkość dawki, data i godzina oznaczenia dawki, informacje z uwag, klasyfikacja jako sprawdzająca lub terapeutyczna)

(k)      CGM/BGM/ręcznie wprowadzone dane z dziennika stężenia glukozy we krwi (informacje dotyczące stężenia glukozy we krwi)

(l)       Inne podane przez Pana/Panią dane dotyczące stanu zdrowia (np. poziom ketonów, liczba węglowodanów, czas posiłków, liczba kroków, śledzenie innych aktywności lub ciśnienie krwi)

(m)     Rodzaj cukrzycy

(n)      Liczba lat cukrzycy

(o)      Status opiekuna prawnego, jeśli dotyczy

Dane osobowe wykorzystywane w raportach dotyczących bezpieczeństwa

Jeśli zdecyduje się Pan/Pani przekazać nam opisane powyżej informacje, możemy wykorzystać te informacje w raportach dotyczących bezpieczeństwa, jeśli uznamy, że jesteśmy do tego zobowiązani w celu przestrzegania przepisów prawa, regulacji, nakazów sądowych, prawnych lub rządowych. Więcej informacji można znaleźć w Powiadomieniu o przetwarzaniu danych osobowych w związku z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa.

(https://www.novonordisk.com/data-privacy-and-user-rights/privacy-notice-report-side-effect.html)

C.           OCHRONA I UDOSTĘPNIANIE PANA/PANI DANYCH

Otrzymamy Pana/Pani dane osobowe od Partnera w formie spseudonimizowanej, tak abyśmy nie mogli powiązać ich z Panem/Panią, używając imienia i nazwiska. Osoby, które mają dostęp do tych informacji, będą traktować je jak informacje poufne. Będziemy wykorzystywać dane wyłącznie do celów określonych w niniejszej Informacji o ochronie prywatności. Możemy ujawnić Pana/Pani dane, jeśli takie ujawnienie jest konieczne w celu spełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy.

Usługodawcy zewnętrzni zaangażowani przez Novo Nordisk (podmioty przetwarzające), tacy jak dostawcy usług informatycznych i konsultanci, mogą uzyskać dostęp do Pana/Pani spseudonimizowanych danych osobowych w naszym imieniu i wykorzystywać je wyłącznie w sposób opisany w niniejszej Informacji o ochronie prywatności.

D.          PRZECHOWYWANIE I USUWANIE

Przechowujemy Pana/Pani dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do realizacji przez nas celu przetwarzania. Jeżeli przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe za Pana/Pani zgodą, będziemy przechowywać i przetwarzać te dane do momentu, gdy poprosi nas Pan/Pani o zaprzestanie ich przetwarzania i przez krótki okres po tym (i wyłącznie w celu umożliwienia nam realizacji Pana/Pani żądań), jeśli nie ma innej podstawy prawnej do dalszego przetwarzania, takiej jak wymóg wynikający z obowiązującego prawa nakazujący przechowywać Pana/Pani dane osobowe przez dłuższy okres. Jeśli usunięcie Pana/Pani danych uniemożliwiłoby prowadzenie trwających badań lub znacznie je zakłóciło, możemy zachować niezbędną część Pana/Pani danych do wykorzystania wyłącznie w zakresie wymaganym dla tego badania. Następnie Pana/Pani dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

E.           PRZYSŁUGUJĄCE PANU/PANI PRAWA

Jako osoba, której dane dotyczą, przysługuje Panu/Pani szereg opisanych poniżej praw. Ponieważ firma Novo Nordisk nie posiada Pana/Pani imienia i nazwiska ani danych kontaktowych, nie możemy powiązać Pana/Pani z danymi, które posiadamy, jeśli skontaktuje się Pan/Pani z nami bezpośrednio. Zamiast tego poprosimy o kontakt z Partnerem, który dostarcza Aplikację partnerską. Partner przekaże nam żądanie wraz z Pana/Pani identyfikatorem pacjenta i wówczas będziemy w stanie Panu/Pani pomóc bez poznawania Pana/Pani tożsamości. Należy skorzystać z danych kontaktowych podanych w informacji o ochronie prywatności dostarczonej przez tego Partnera. Może Pan/Pani również powiadomić nas, z której Aplikacji partnerskiej Pan/Pani korzysta, a my przekażemy Panu/Pani odpowiednie dane kontaktowe tego Partnera.

Przysługujące Panu/Pani prawa:

Prawo do informacji. Dalsze informacje na temat danych osobowych, które przechowujemy i przetwarzamy na Pana/Pani temat, może Pan/Pani uzyskać, kontaktując się z Partnerem i prosząc go o dostęp do informacji na Pana/Pani temat posiadanych przez Novo Nordisk.

Prawo do kopii danych. Może Pan/Pani otrzymać kopię swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, kontaktując się z Partnerem i podając tę wiadomość.

Prawo do sprzeciwu. Może Pan/Pani w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, kontaktując się z Partnerem i podając tę wiadomość.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Ma Pan/Pani prawo zażądać ograniczenia wykorzystywania przez nas swoich danych osobowych na czas każdego wnioskowanego przez Pana/Panią badania.

Prawo do sprostowania. Może Pan/Pani w dowolnym momencie zażądać sprostowania swoich danych osobowych, kontaktując się z Partnerem i prosząc go o sprostowanie.

Prawo do wycofania zgody. W dowolnym momencie może Pan/Pani wycofać swoją zgodę na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych, kontaktując się z Partnerem i informując go o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych przez Novo Nordisk w sposób opisany powyżej.

Prawo do usunięcia danych. Ma Pan/Pani prawo zażądać usunięcia swoich danych, kontaktując się z Partnerem i oświadczając, że chce Pan/Pani usunięcia swoich danych przez Novo Nordisk. Istnieją wyjątki od prawa do usunięcia danych, na przykład gdy mamy prawny obowiązek zachowania tych danych.

Prawo do złożenia skargi. W przypadku jakichkolwiek skarg dotyczących przetwarzania przez Novo Nordisk Pana/Pani danych osobowych może Pan/Pani skontaktować się z duńskim urzędem ochrony danych lub złożyć skargę do organu nadzorczego w swoim miejscu zamieszkania. Imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe wszystkich organów nadzorczych w UE podano tutaj.

(https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members)

F.           ZMIANY

Ponieważ technologia, ochrona danych i przepisy dotyczące urządzeń stale się zmieniają, możemy być zmuszeni do okresowej zmiany niniejszej Informacji o ochronie prywatności. Poinformujemy Pana/Panią o zmianach za pośrednictwem naszych Partnerów lub Aplikacji partnerskich z odpowiednim wyprzedzeniem i, w razie potrzeby, uzyskamy nowe zgody.

G.          DANE OSOBOWE DZIECI

Nie zbieramy świadomie danych osobowych dzieci bez zgody ich rodzica lub opiekuna prawnego. Jeśli dowiemy się, że dziecko, które nie osiągnęło wystarczającego wieku, aby wyrazić zgodę zgodnie z warunkami odpowiedniej Aplikacji partnerskiej, przekazało nam swoje dane osobowe bez zgody rodzica lub opiekuna prawnego, usuniemy te informacje. Jeśli uważa Pan/Pani, że dziecko, które nie spełnia limitu wiekowego określonego w odpowiedniej Aplikacji partnerskiej, przekazało swoje dane osobowe bez zgody rodzica lub opiekuna prawnego, proszę skontaktować się z Partnerem.