Kto je spoločnosť Novo Nordisk?

 

Spoločnosť Novo Nordisk vyrába inzulínové pero NovoPen®.

 

Prečo spoločnosť Novo Nordisk od vás žiada zdravotné údaje?

Na získavanie poznatkov, dokumentovanie, analýzu a zlepšovanie používania a účinkov jej výrobkov a služieb.

 

Ako môžem poskytnúť a odvolať súhlas?

Začiarknutím nižšie uvedeného poľa súhlasíte, aby spoločnosť Novo Nordisk A/S získavala vaše údaje v súlade s oznámením o ochrane osobných údajov spoločnosti Novo Nordisk. Vás nesúhlas nemá vplyv na používanie aplikácie a svoje preferencie môžete kedykoľvek zmeniť. Súhlas sa odvolá výberom About (Informácie) a Novo Nordisk Data Privacy (Ochrana osobných údajov spoločnosti Novo Nordisk) v nastaveniach inzulínového pera.

Súhlasíte s poskytnutím svojich zdravotných údajov?

Oznámenie spoločnosti Novo Nordisk o ochrane osobných údajov pre partnerské aplikácie

Dátum nadobudnutia účinnosti 1. decembra 2020

A.          ÚVOD

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa vás týka, ak používate pripojené inzulínové pero poskytnuté spoločnosťou Novo Nordisk (ďalej len „inteligentné inzulínové pero“). Oznámenie o ochrane osobných údajov platí vtedy, keď používate inteligentné inzulínové pero spolu so softvérovou aplikáciou tretej strany, ktorá je kompatibilná s inteligentným inzulínovým perom (táto tretia strana sa ďalej označuje ako „partner“ a táto aplikácia sa ďalej označuje ako „partnerská aplikácia“). Oznámenie o ochrane osobných údajov sa nevzťahuje na situácie, v ktorých sme vás upozornili, že sa uplatňuje alternatívne vyhlásenie o ochrane osobných údajov, ani na webové stránky spoločnosti Novo Nordisk vrátane webových stránok prevádzkovaných inými pridruženými spoločnosťami spoločnosti Novo Nordisk. Mali by ste skontrolovať vyhlásenie o ochrane osobných údajov zverejnené na webových stránkach spoločnosti Novo Nordisk, keď ich navštívite. Informácie o tom, ako partner používa vaše údaje, nájdete v oznámení o ochrane osobných údajov poskytnutom príslušným partnerom.

V tomto oznámení o ochrane osobných údajov sa dozviete, čo robíme s vašimi osobnými údajmi. Pod pojmom „Novo Nordisk“, „my“, „náš“ a „nás“ (vo všetkých gramatických tvaroch) máme na mysli Novo Nordisk A/S. Odporúčame vám obrátiť sa na spoločnosť Novo Nordisk alebo úradníka oddelenia pre ochranu osobných údajov spoločnosti Novo Nordisk na adrese privacy@novonordisk.com, ak máte otázky týkajúce sa tohto oznámenia o ochrane osobných údajov. Ak chcete využiť svoje práva na ochranu osobných údajov ako užívateľ inteligentného inzulínového pera, obráťte sa na partnera prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v oznámení o ochrane osobných údajov poskytnutom týmto partnerom.

Naše kontaktné údaje sú:

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

2880 Bagsværd

Dánsko

CVR číslo 24256790

+45 4444 8888

privacy@novonordisk.com

Nižšie nájdete opis osobných údajov, ktoré spoločnosť Novo Nordisk môže získavať a spracúvať o vás v súvislosti s vaším používaním nášho inteligentného inzulínového pera, ako aj účel a informácie o tom, na akom základe údaje spracúvame. Vaše osobné údaje sú informácie, ktoré vás môžu špecificky identifikovať.

B.          NAŠE POUŽÍVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje získané v rámci vášho používania inteligentného inzulínového pera spolu s partnerskou aplikáciou (voliteľné informácie)

Predtým, ako poskytnete údaje v rámci vášho používania inteligentného inzulínového pera spolu s partnerskou aplikáciou, požiadame vás o váš výslovný súhlas, ktorý poskytnete oddelene od tohto oznámenia o ochrane osobných údajov v partnerskej aplikácii. Ak nesúhlasíte, neovplyvní to používanie partnerskej aplikácie a kedykoľvek môžete zmeniť svoje preferencie.

Ak nám poskytnete informácie, použijeme tieto informácie, aby nám pomohli pochopiť, ktoré funkcie sú najužitočnejšie, a posúdiť, zdokumentovať alebo vylepšiť použitie a účinky našich produktov a služieb.

V rámci vášho používania inteligentného inzulínového pera spolu s partnerskou aplikáciou a len na základe vášho výslovného súhlasu môže partner získavať a poskytovať akékoľvek informácie uvedené nižšie spoločnosti Novo Nordisk na naše použitie, ako je opísané vyššie, v rozsahu v akom sú údaje zaregistrované v partnerskej aplikácii. Nedostaneme vaše meno ani kontaktné údaje. Jedinou informáciou, ktorá vás spája s údajmi, je ID pacienta. ID pacienta je používateľské číslo vygenerované partnerom a iba partner bude môcť spojiť ID pacienta s vaším menom. Inými slovami, údaje, ktoré o vás spoločnosť Novo Nordisk dostane, sú pseudonymizované.

(a)      ID pacienta

(b)      Vek

(c)      Krajina/región pobytu

(d)      Pohlavie

(e)      Telesná výška a telesná hmotnosť

(f)      Kedy a ako sa získal váš súhlas

(g)      Typ inteligentného inzulínového pera, stav, sériové číslo, firmvér, nastavenia, ID systému a chybové správy

(h)      Značka smartfónu a operačný systém

(i)       Typ inzulínu alebo iných druhov použitých liekov na diabetes

(j)      Údaje denníka dávky (veľkosť dávky, dátum a časová pečiatka dávky, informácie z poznámok, klasifikácia ako základná alebo terapeutická)

(k)      CGM/BGM/ručne zadané údaje denníka BG (informácie o hladine glukózy v krvi)

(l)       Ďalšie zdravotné údaje, ktoré poskytujete (napríklad hladiny ketónov, počet uhľohydrátov, načasovanie jedla, počet krokov, sledovanie inej aktivity alebo krvný tlak)

(m)     Typ diabetu

(n)      Roky života s diabetom

(o)      Štatút zákonného zástupcu, ak je k dispozícii

Osobné údaje použité na podávanie správ o bezpečnosti

Ak ste sa rozhodli poskytnúť nám informácie, ako je uvedené vyššie, tieto informácie môžeme použiť na oznamovanie bezpečnosti, ak sme presvedčení, že sme povinní to urobiť v súlade s akýmkoľvek zákonom, iným právnym predpisom, súdnym príkazom, právnou alebo štátnou žiadosťou. Ďalšie informácie nájdete v oznámení o spracúvaní osobných údajov v súvislosti s bezpečnostnými informáciami

(https://www.novonordisk.com/data-privacy-and-user-rights/privacy-notice-report-side-effect.html)

C.           OCHRANA A POSKYTOVANIE VAŠICH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje dostaneme od partnera v pseudonymizovanej podobe, aby sme ich nemohli označiť vaším menom. S údajmi budú tí, ktorí k nim majú povolený prístup, zaobchádzať ako s dôvernými. Údaje použijeme iba na účely uvedené v tomto oznámení o ochrane osobných údajov. Vaše údaje môžeme zverejniť, ak je takéto zverejnenie potrebné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa na vás vzťahuje.

Poskytovatelia služieb tretích strán angažovaní spoločnosťou Novo Nordisk (spracovatelia), ako sú poskytovatelia IT služieb a konzultanti, môžu mať prístup k vašim pseudonymizovaným osobným údajom v mene nás a iba na použitie podľa opisu v tomto oznámení o ochrane osobných údajov.

D.          UCHOVÁVANIE A VYMAZANIE

Vaše osobné údaje uchovávame tak dlho, ako je potrebné na splnenie účelu spracovania. Pokiaľ spracúvame vaše osobné údaje s vašim súhlasom, budeme ich uchovávať a spracúvať dovtedy, kým nás nepožiadate o zastavenie a na krátke časové obdobie po tomto dátume (a výhradne na to, aby sme mohli splniť vaše požiadavky), ak neexistujú žiadne iné právne predpisy, dôvod na ďalšie spracúvanie, napríklad požiadavka na uchovávanie vašich osobných údajov na dlhší čas podľa príslušných zákonov. Ak by vymazanie vašich údajov znemožnilo prebiehajúci výskum alebo by ho výrazne narušilo, môžeme si ponechať potrebnú časť vašich údajov na použitie výlučne tak, ako sa vyžaduje pre tento výskum. Vaše osobné údaje budú potom odstránené alebo anonymizované.

E.           VAŠE PRÁVA

Ako dotknutá osoba máte niekoľko práv, ktoré sú opísané nižšie. Keďže spoločnosť Novo Nordisk nemá vaše meno ani kontaktné údaje, nemôžeme vás spojiť s údajmi, ktoré máme, ak sa na nás obrátite priamo. Namiesto toho vás žiadame, aby ste sa obrátili na partnera, ktorý poskytuje aplikáciu pre partnerov. Partner nám pošle žiadosť spolu s vaším identifikačným číslom pacienta, a my vám potom budeme môcť pomôcť bez toho, aby sme zistili vašu totožnosť. Použite kontaktné údaje uvedené v oznámení o ochrane osobných údajov poskytnutom týmto partnerom. Môžete nám tiež dať vedieť, ktorú partnerskú aplikáciu používate, a tomuto partnerovi poskytneme príslušné kontaktné údaje.

Vaše práva sú:

Právo na informácie. Ďalšie informácie o osobných údajoch, ktoré uchovávame a spracúvame o vás, môžete získať tým, že sa obrátite na partnera so žiadosťou o prístup k informáciám, ktoré o vás spoločnosť Novo Nordisk má.

Právo na kópiu. Kópiu svojich osobných údajov môžete získať v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte tým, že sa obrátite na partnera s touto správou.

Právo namietať. Proti spracúvaniu vašich osobných údajov môžete kedykoľvek namietať tým, že sa obrátite na partnera s touto správou.

Právo obmedziť spracúvanie údajov. Máte právo požiadať o obmedzenie nášho použitia vašich osobných údajov počas trvania akéhokoľvek revízneho prešetrovania, o ktoré ste požiadali.

Právo na nápravu. Kedykoľvek môžete požiadať o opravu svojich osobných údajov tak, že sa obrátite na partnera a požiadate o opravu vašich údajov.

Právo na odvolanie súhlasu. Súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať tak, že sa obrátite na partnera a uvediete, že svoj súhlas so spracúvaním spoločnosťou Novo Nordisk odvolávate, ako je uvedené vyššie.

Právo na vymazanie. Máte právo požiadať o vymazanie svojich údajov tak, že sa obrátite na Partnera a uvediete, že chcete, aby spoločnosť Novo Nordisk vaše údaje vymazala. Existujú výnimky z práva na vymazanie, napríklad ak máme zákonnú povinnosť uchovávať údaje.

Právo na sťažnosť. Ak máte akékoľvek sťažnosti týkajúce sa spracúvania svojich osobných údajov spoločnosťou Novo Nordisk, môžete sa obrátiť na dánsku agentúru pre ochranu osobných údajov alebo podať sťažnosť u dozorného orgánu v mieste, kde máte sídlo. Tu sú uvedené mená a kontaktné údaje všetkých dozorných orgánov v EÚ.

(https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members)

F.           ZMENY

Keďže sa technológia a ochrana údajov a právne predpisy týkajúce sa zariadení neustále menia, pravdepodobne budeme musieť občas zmeniť toto oznámenie o ochrane osobných údajov. O zmenách vás budeme informovať prostredníctvom našich partnerov a/alebo partnerských aplikácií s primeraným časovým predstihom a v prípade potreby získame nové súhlasy.

G.          OSOBNÉ INFORMÁCIE DETÍ

Vedome nezískavame osobné údaje od detí bez súhlasu ich príslušného rodiča alebo zákonného zástupcu. Ak sa dozvieme, že dieťa, ktoré nemá dostatočný vek na to, aby udelilo súhlas podľa podmienok príslušnej aplikácie pre partnerov, nám poskytlo svoje osobné údaje bez súhlasu jeho rodiča alebo zákonného zástupcu, tieto informácie odstránime. Ak sa domnievate, že dieťa, ktoré nespĺňa vekovú hranicu uvedenú v príslušnej partnerskej aplikácii, poskytlo svoje osobné údaje bez súhlasu jeho rodiča alebo zákonného zástupcu, obráťte sa na partnera.